Samotna_Dusza

66 tekstów – auto­rem jest Sa­mot­na_Dusza.

Faj­nie spa­dając z ur­wiska ska­lis­te­go ka­nionu nag­le poczuć, że na ple­cach spadochron. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 maja 2017, 16:26

Cza­sem moc­no wyp­rosto­wane no­gi mogą dop­ro­wadzić nas da­lej niż raz nadłama­ne skrzydła. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 marca 2017, 14:51

To zat­rważające jak łat­wo spar­to­lić so­bie życie stojąc już na życiowym je­go szczy­cie. Skoczyć chce­my lub zep­chać się da­my i z prędkością światła spa­damy.. Cza­sami wsta­niemy, się ot­rze­piemy.. lub czaszkę roz­bi­jamy, na miej­scu umiera­my.. Lub też żyje­my, na wózku jeździ­my i od no­wa się życia uczymy.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 listopada 2016, 21:54

Bois­ko­we piekiełko, je­den fart, je­den fuks, a ile radości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 października 2016, 22:57

Czyż to nie pa­radoks, że życie w praw­dzie jest częstok­roć mniej przy­jem­ne od życia w kłamstwie? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 października 2016, 21:22

Coś tam jed­nak w so­bie lu­bię, lu­bię, a prze­cież nie muszę. Lu­bię swoją starą duszę. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 10 października 2016, 13:09

Gdy pus­tka i sa­mot­ność cię zżera tak bar­dzo chcesz od­na­leźć przy­jaciela, lecz wiesz, że co­kol­wiek się sta­nie on nie po­jawia się na za­wołanie... los różne fig­le nam płata, cza­sem nasz przy­jaciel to na­wet ta­ta, ta­ta, które­go nie ma­my lub zwyczaj­nie nie do­ceniamy. Zrób to, roz­glądnij dob­rze się w koło, poszu­kaj go, może będzie jeszcze wesoło. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 października 2016, 11:55

Nie daj ob­sku­bać się z piór, bez względu na to czy jes­teś aniołem, jed­no­rożcem, dzi­kim In­diani­nem pob­ra­tyńcem Win­ne­tou, czy na­wet najzwyk­lej­szym nielo­tem. To co jest Ciebie częścią te­go nie po­win­no ubyć jeśli tyl­ko czu­jesz, że Ty sam te­go nie chcesz. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 października 2016, 22:08

Nadzieja nie zaw­sze jest gar­bem, jest też tym co uskrzydla. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 października 2016, 17:03

Są urodzi­ny, ale nie u rodzi­ny, ani z rodziną. Wyłącznie z po­tom­kiem. Na­wet gdy jest cho­ry zaw­sze jest obok. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 września 2016, 11:27

Samotna_Dusza

Opisywać się nie lubię, lepszą metodą jest dać się poznać. Myśli z pierwszej strony niekoniecznie są najlepsze i niekoniecznie są dokładnym odzwierciedleniem mojego życia, bo to nie jest pamiętnik ;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Samotna_Dusza

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

28 maja 2017, 23:15Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Fajnie spa­dając z ur­wiska [...]

28 maja 2017, 18:36Samotna_Dusza sko­men­to­wał tek­st Fajnie spa­dając z ur­wiska [...]

28 maja 2017, 11:53Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Fajnie spa­dając z ur­wiska [...]

27 maja 2017, 23:18Samotna_Dusza sko­men­to­wał tek­st Fajnie spa­dając z ur­wiska [...]

27 maja 2017, 22:38Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Fajnie spa­dając z ur­wiska [...]

27 maja 2017, 18:24Samotna_Dusza sko­men­to­wał tek­st Fajnie spa­dając z ur­wiska [...]

27 maja 2017, 11:04yestem sko­men­to­wał tek­st Fajnie spa­dając z ur­wiska [...]

26 maja 2017, 21:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Fajnie spa­dając z ur­wiska [...]

26 maja 2017, 19:59Samotna_Dusza sko­men­to­wał tek­st Fajnie spa­dając z ur­wiska [...]

26 maja 2017, 16:42Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Fajnie spa­dając z ur­wiska [...]